Revízie a kontroly pracovných strojov

 

Revízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadení a inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja. Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčastnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.

Norma IEC 60204/STN EN 60204-1 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej kooperácii. Norma platí pre elektrické zariadenia alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1000 V striedavého alebo 1500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto norma sa začína v mieste pripojenia zdroja energie k elektrickému zariadeniu pracovného stroja.

Každé elektrická zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu. Elektrické zariadenie musí byť vhodné pre použitie v okolitom prostredí a daných prevádzových podmienkach.

Postupy a požadované podklady k výkonu revízie sú uvedené napr.: v STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) a v ďalších.

Odborné prehliadky a odborné skúšky lektrických častí strojov sa vykonávajú tak ako aj na ostatných elektrických zariadeniach vždy pred ich prvým uvedením do prevádky, v pravidelných intervaloch počas prevádzky a pri ich opätovnom uvedení do prevádzky.

 

 

Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb

Roky

priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb

2

murované, obytné a kancelárske budovy

5

rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely ainé ubytovacie zariadenia

3

objekty, alebo časti objektov so stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3

2

pojazdné a prevozné prostriedky

1

dočasné zariadenia staveniska

0,5

 

 

 

 

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sú:


Lehoty podľa druhu prostredia

Roky

základné

5

normálne

5

studené

3

horúce

3

vlhké

3

mokré

1

so zvýšenou koróznou agresivitou

3

s extrémnou koróznou agresivitou

1

prašné s nehorľavým prachom

3

s otrasmi

2

s biologickými škodcami

3

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

vonkajšie

4

pod prístreškom

4