Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky podľa STN 33 1610,

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania podľa STN 33 1600

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie

Elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi výrobcu.
Pred uvedením týchto el. zariadení na náš trh patrí väčšina z nich do skupiny výrobkov u ktorých musí byť spracované vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Z.z.
Technické zariadenia elektrické, to znamená aj elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty sa považujú v zmysle §3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. za vyhradené technické zariadenia.
Na tieto zariadenia sa podľa platných právnych predpisov vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa k zaisteniu ich bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky vykonávať previdelné kontroly (aj údržbu) a revízie týchto zariadení.
STN 33 1600 - Revizie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.
Rozdelenie náradia podľa používania:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)

Lehoty pravidelných revízií náradia:


Skupina

Náradie triedy ochrany

Najmenej raz za

A

I

6 mesiacov

II a III

12 mesiacov

B

I

3 mesiaca

II a III

6 mesiacov

C

I

2 mesiace

II a III

3 mesiace

 

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:

- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách

- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania

 

Táto norma platí pre:

- elektrické spotrebiče pre domácnosť a podbné účely,

- elektrické svietidlá,

- elektrické zariadenia informačnej techniky,

- prístroje spotrebnej elektroniky,

- pohyblivé prívody a šnúrové vedenia,

- elektrické a elektronické meracie prístroje,

- ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.

 

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:

skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi

skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)

skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)

skupina E - Spotebiče používané k administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných kontrol a revízií:
Spotrebiče držané v ruke:

 

Skupina

kontrola

revízia

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za 3 mes.

C

pred použitím

1 x za 6 mes.

D

1 x za týždeň

1 x za 12 mes.

E

1 x za mes.

1 x za 12 mes.

 

Prenosné spotrebiče:


Skupina

kontrola

revízia

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za 3 mes.

C

pred použitím

1 x za 12 mes.

D

1 x za mes.

1 x za 12 mes.

E

1 x za 6 mes.

1 x za 24 mes.

Neprenosné a pripevnené spotrebiče:


Skupina

kontrola

revízia

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za 6 mes.

C

pred použitím

podľa STN 33 1500

D

1 x za 3 mes.

podľa STN 33 1500

E

1 x za 12 mes.

podľa STN 33 1500

 

Poznámky:

1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.

2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.

3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.

4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

5) Revízie pripevnených spotrebičov v zmysle STN 33 1610 môže vykonávať iba revízny technik.