Služby

 

 • Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia (NN,VN)
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie el.spotrebičov počas ich používania
 • Revízie el.ručného náradia počas používania
 • Revízie pracovných strojov
 • Určovanie vonkajších vplyvov prostredia
 • Výroba a predaj elektromerových plastových rozvádzačov NN
Elektrické inštalácie

Elektrická inštalácia zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie; zahŕňa zdroje energie, ako sú batérie, kondenzátory a všetky ostatné zdroje akumulovanej elektrickej energie. Elektrické inštalácie sa prevádzkujú s napäťovými hladinami v rozsahu od malého napäťia až do vysokého napätia.
Podľa druhu využitia elektrickej inštalácie sa tieto delia na inštalácie trvalé a pevné, napríklad priemyselné inštalácie alebo inštalácie v administratívnych budovách, ďalej sú to dočasné, napríklad inštalácie stavieb no môžu to byť aj mobilné alebo presúvateľné pod napätím, bez napätia alebo bez nazhromaždeného náboja kam patria napríklad hĺbiace stroje v povrchových baniach alebo kameňolomoch.
Elektrické inštalácie, ktoré sa realizujú v prostrediach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska elektrickej tak aj požiarnej bezpečnosti. Kladú sa tu zvýšené nároky na použitie vhodných materiálov, zodpovednú prípravu a kvalitné vykonanie montážnych prác. Znalosť príslušných predpisov sa v tu vyžaduje nielen od projektantov a revíznych technikov, ale aj od pracovníkov vykonávajúcich montáž a opravy elektrických zariadení.
Všeobecne platí, že každá el. inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Pracovníci vykonávajúci revíziu musia mať k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré požadujú predpisy. Po dokončení revízie sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.
Pre vykonávanie pravidelnej revízie musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkesov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:
 • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
 • zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní,
 • záznamy o vykonanej údržbe, záznami kontrol a meraní,
 • správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
 • prevádzkové záznami o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách a pod.
 • doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

 

 

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sú:


Lehoty podľa druhu prostredia

Roky

základné

5

normálne

5

studené

3

horúce

3

vlhké

3

mokré

1

so zvýšenou koróznou agresivitou

3

s extrémnou koróznou agresivitou

1

prašné s nehorľavým prachom

3

s otrasmi

2

s biologickými škodcami

3

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

vonkajšie

4

pod prístreškom

4

Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb

Roky

murovaná obytná a kancelárska budova

5

škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko

3

výšková budova (obytná vyššia ako 50m, iná vyššia ako 30m) a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napr. kultúrne a športové zariadenia, obchodné domy, stanica hromadnej dopravy

2

objekty zhotovené z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F

2

pojazdné a prevozné prostriedky

1

dočasná elektrická inštalácia

0,5