Roman Kollár
RK-ELEKTRO

Školská 104/2
Nemčice 955 01

0907 784 621

Pojmy definované normou:

Bezpečnosť el. zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky.

Revízie el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehiadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.

Východisková revízia je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.

Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.

Mimoriadna revízia je revízia vykonávaná po mimoriadnej udalosti, ako je záplava, požiar, zemetrasenie, ako aj v prípadoch, keď je požadované preverenie stavu el. zariadenia z pohľadu bezpečnosti. U bleskozvodov sa vykonáva po zásahu bleskom, alebo po oprave strechy.

Správa o revízii je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie