Roman Kollár
RK-ELEKTRO

Školská 104/2
Nemčice 955 01

0907 784 621

Právne predpisy

Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách (t.j. elektroinštalácie, bleskozvody, el. časti strojov, el. spotrebiče a el. ručné náradie) ukladá ich prevádzkovateľom. Túto povinnosť ukladá vlastníkom a prevádzkovateľom el. zariadení celý rad zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení, noriem a odborných predpisov z ktorých treba uviesť najmä:

Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 124/2006 Z.z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 125/2006 Z.z. - o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci.

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. - ktorou sa stanovujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády č. 308/2004 Z.z. - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revzie elektrických zariadení.

STN 33 2000-6:2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie.

STN EN 60204-1(33 2200):2001 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN 33 1600:1996 - Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.

STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

STN ES 59009 (33 1620):2004 - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách.

STN EN 13460(95 01030):2003 - Údržba. Dokumenty týkajúce sa údržby